MAJOR PROPERTY GROUP

มาตรฐานการบริหารจัดการ

1234
1234-1
1234-2

EP01 : การบริหารอาคารในสถานการณ์วิกฤติ Covid

ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ต๊๊ เซอร์วิส จำกัด

370/10 อาคารสุภัทรา ชั้น 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

02 096 2268

 

majorpropertyservice@gmail.com