กิจกรรมประชุมผู้จัดการ เดือนตุลาคม 2565 - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประชุมผู้จัดการหน่วยงาน BM,VM ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุม Centenary Hall มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.