วิสัยทัศน์และค่านิยม - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

วิสัยทัศน์ / VISION

"เป็นบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ใช้ระบบซอฟแวร์บริหารจัดการอย่างครบวงจร"

ความคิดสร้างสรรค์ วางแผนแก้ปัญหาในการทำงานได้ดี

แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ

ทำงานเป็นทีม

การบริการที่เป็นเลิศ

ซื่อสัตย์สุจริตกล้ารับผิด

รักองค์กร ดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

featured