ข้อมูลบริษัท - บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

core valus-02

"ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ"

core valus-08

"เป็นบริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ใช้ระบบซอฟแวร์บริหารจัดการอย่างครบวงจร"

ค่านิยม / Core Value

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ต๊๊ เซอร์วิส จำกัด

370/10 อาคารสุภัทรา ชั้น 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

02 096 2268

 

majorpropertyservice@gmail.com