เกี่ยวกับเรา

“ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ”

Unlimited Control

These cases are perfectly simple and easy to

Rapidly Growth

These cases are perfectly simple and easy to

Problem Solving

These cases are perfectly simple and easy to

บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

       ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยคุณฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต และคุณวิชัย ชยปาลกุล ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานโรงแรม บริหารจัดการอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร มาร่วม 20 ปี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานงานบริหารจัดการอาคาร และหมู่บ้านจัดสรร โดยได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีใจรัก ภาคภูมิใจในวิชาชีพบริหารอสังหาริมทรัพย์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารบริหารจัดการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการบริการ

       บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างคุมค่าในการให้บริการของบริษัทด้วย บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพด้วยอัตราการให้บริการที่เป็นธรรม คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมแล้วที่จะ ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ

  • บริหารจัดการอาคาร คอนโดมิเนี่ยม อาคารสำนักงาน
  • บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
  • ที่ปรึกษาด้านกฏหมายอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
  • จดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร
  • พันธมิตรทางธุรกิจ