“ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ”

เกี่ยวกับเรา

Major Property Service Director

คุณฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต

กรรมการผู้จัดการ

Major Property Service Director

คุณวิชัย ชยปาลกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

สารจากผู้บริหาร

       บริษัท เมเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยคุณฐิติพันธุ์ โรจน์สีวงกต และคุณวิชัย ชยปาลกุล ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานโรงแรม บริหารจัดการอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร มาร่วม 20 ปี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานงานบริหารจัดการอาคาร และหมู่บ้านจัดสรร โดยได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีใจรัก ภาคภูมิใจในวิชาชีพบริหารอสังหาริมทรัพย์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารบริหารจัดการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการบริการ

     บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างคุมค่าในการให้บริการของบริษัทด้วย บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพด้วยอัตราการให้บริการที่เป็นธรรม คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน พร้อมแล้วที่จะ

 

“ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ”

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  เป็นบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ รายแรกที่ใช้ระบบซอฟแวร์บริหาร จัดการอย่างครบวงจรในปี 2020

 • พันธกิจ (Mission)

  • สร้าง บุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีใจรัก ภาคภูมิใจในวิชาชีพบริหารอสังหาริมทรัพย์

  • สร้างพัฒนา ซอฟแวร์ด้านการบริหารจัดการอย่างครบวงจร

  • สร้าง มาตรฐานการให้บริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ในการให้บริการ(Service Level Agreement)

 • ค่านิยม (Core Value)

  • ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

 • การดูแลและพัฒนาบุคลากร

  บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแล พัฒนาบุคลากรในองค์กร จึงได้ใส่ใจ ดูแลพนักงานเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เป็นบ้านหลังที่สอง ที่ทุกคนอยู่อาศัย ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ร่วมรับผิดชอบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข และมีการเจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับบริษัท

 • เงินเดือนและสวัสดิการที่เป็นธรรม

  • เงินเดือนเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับ สภาวะค่าครองชีพ

  • กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก เงินช่วยเหลืองานศพ

  • การตรวจสุขภาพประจำปี

  • การประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงาน

  • รางวัลพนักงานดีเด่นและอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

 • การฝึกอบรมและส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้า

  • หลักสูตร “Our Culture & Orientation training course”

  • หลักสูตร “Condo and House knowledge base training course”

  • หลักสูตร “Major Standard System (MSS) training course”

  • หลักสูตรภายในและภายนอกตามแผนการฝึกอบรมประจำปีของบริษัท

 • กิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กร

  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีกิจกรรม

  • แข่งขันกีฬาประจำปี

  • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • บริษัท มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อการปรับเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือนประจำปี

ระบบบริหารจัดการ Major Standard System (MSS)

  • ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรรมามากกว่า 20 ปี บริษัทฯ จึงได้คิดค้นระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรฐานการให้บริการ ภายใต้ชื่อ
  • “Major Standard System” หรือ MSS ประกอบด้วย

Major Property Service Director

 • ON SITE SERVICE OPERATION STANDARD
 • Major Property Service Director

  6 T SUPPORT

  Major Property Service Director

  Major Property Service Director

  HEAD OFFICE SUPPORT

  Major Property Service Director