ฝ่ายวิศวกรรมจัดอบรม Training เพื่อความรู้ความสามารถ

การอบรมให้ความรู้ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้าหลักและระบบสุขาภิบาล          ฝ่ายวิศวกรรมได้มีการจัดอบรม T…