Major Property Service. ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ

Major Property Core Value. ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ผลงานที่ผ่านมา

“ด้วยความมุ่งมันในการให้บริการทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์หลากหลาย”

Comming Soon!

จำนวน   หลัง