“ดูแลอาคาร ดูแลหมู่บ้าน ดูแลผู้อยู่อาศัย ด้วยใจบริการ”
  • ผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ มาร่วม 20 ปี

  • ระบบบริหารจัดการประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานสากลด้วยระบบ MSS 2016

  • ซอฟต์แวร์การเงิน Major Account 2016

  • ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลและระบบ Finger Scan

  • ซอฟต์แวร์จัดการประชุมใหญ่ด้วยระบบ QR Code

  • Mobile App Service รับข่าวสาร แจ้งซ่อม แนะนำบริการ

“ด้วยทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้บริษัท มีความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมทั้งการพัฒนาด้านบุคลากรและระบบการจัดการต่อเนื่อง โดยนำประสบการณ์จากลูกค้ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และความประทับใจในการให้บริการ ด้วยความพร้อมของบริษัท จึงใคร่ขอนำเสนอการบริการ ดังนี้”

การบริหารจัดการอาคาร
คอนโดมิเนี่ยม อาคารสำนักงาน

การบริหารจัดการ
หมู่บ้านจัดสรร

ที่ปรึกษา
ด้านกฏหมายอาคารชุด
และหมู่บ้านจัดสรร

จดทะเบียนอาคารชุด
และนิติบุคลหมู่บ้านจัดสรร

พันธมิตรทางธุรกิจ
(BUSINESS PARTNER)